DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN YASALAŞTI

Sirküler No: 2020/23

Tarih: 13.02.2020


Değerli Konut Vergisine ilişkin olarak Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapan 7221 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM Genel Kurulunca 13 Şubat 2020 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır.

Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Bilindiği üzere, 07/12/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 Sayılı Kanun’un 30 ila 37.maddeleriyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen 42 ila 49. maddelerle, “Değer Konut Vergisi” ihdas edilmiş ve bu konun detaylarını daha önce paylaşmıştık.

Kamuoyunda ilk günden itibaren tartışma konusu olan ve ilk beyannamenin 20 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesiyle uygulamaya geçmesi gereken bu düzenlemede beklenen önemli değişiklikler, TBMM Genel Kurulunun 11.02.2020 tarihli, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin” görüşmeleri esnasında verilen önergelerle kabul edilmiştir.

Söz konusu Kanun metnine göre yapılması öngörülen değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerlerin iptal edilmesi

Bu Kanunun 16.maddesinin (a) fıkrasıyla, Emlak Vergisi Kanununun 42.maddesinin birinci fıkrasında öngörülen değişiklikle, değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemelerin dikkate alınması uygulanmasına son verilmektedir. Bunun yerine belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.

2) Muaflıklara ilişkin kapsamın genişletilmesi

Bu Kanunun 16.maddesinin (c) fıkrasıyla, Emlak Vergisi Kanununun 46.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde öngörülen değişiklikle;

·         Gelir durumuna bakmaksızın Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,

·         Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, Değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.),

·         Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mesken nitelikli taşınmazları

muafiyet kapsamına alınmaktadır.

3) Değerli Konut Vergisi tarifesinde değişiklik yapılması

Bu Kanunun 18.maddesiyle, Emlak Vergisi Kanununun 44.maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, değerli konut vergisinin matrahı 5.000.000 lirayı aşan kısmı olarak belirlenmekte ayrıca vergi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;  
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)  
5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6)
10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10)
oranında vergilendirilir.  

 Görüldüğü üzere, düzenlemenin ilk halinde 5.000.000 TL değerinde bir konuttan 15.000 TL değerli konut alınması sonucu doğuyorken, şimdiki düzenlemeyle 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlardan en fazla 7.500 TL alınması öngörülmektedir.

4) Değerli Konut Vergisinin 1 Yıl Süreyle Ertelemesi

Bu Kanunun 19.maddesiyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 24.madde ile değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlaması, 2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmemesi, vergi tahakkuk ettirilmemesi öngörülmektedir.

5) Değerli Konut Vergisine ilişkin itiraz ve dava süreçleri

Kanunun bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemenin iptal edilmesi ve uygulamanın 2021 yılına ertelenmesi Değerli Konut Vergisine ilişkin itiraz ve dava süreci gereğini ortadan kaldırmaktadır.

Söz konusu 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ekte bilginize sunulmaktadır.

Hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: