MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILAN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN 518 SIRA NO.LU VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2020/33

Tarih: 24.03.2020


24 Mart 2020 tarihli ve 31078 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılan mükelleflere ilişkin “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar bu sirkülerimizde özetlenmiştir.

1) Mücbir sebep kapsamında beyanname verme süreleri uzatılacak mükellefler kimlerdir?

Tebliğe göre aşağıdaki mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

  1. a)Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönündengelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
  2. b)Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
  3. c)Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

2) Ana faaliyet alanının tespitinde dikkate alınacak hususlar nelerdir?

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24/03/2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

3) Ertelenen vergi ödevleri nelerdir?

Tebliğ kapsamında, yukarıda sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine aşağıdaki özet tabloda yer verilmiştir.

Dönemi Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Mart Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
Form Ba-Bs 30.04.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
e-Defterlerin Oluşturulması 30.04.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 30.04.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
           
Dönemi Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Nisan Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
Form Ba-Bs 1.06.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
e-Defterlerin Oluşturulması 1.06.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 1.06.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
           
Dönemi Konusu Beyan Tarihi Ödeme Tarihi Yeni Beyan Tarihi Yeni Ödeme Tarihi
Mayıs Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
Form Ba-Bs 30.06.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
e-Defterlerin Oluşturulması 30.06.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 30.06.2020 Ödeme Yok 27.07.2020 Ödeme Yok

 

4) Sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin vergi ödevlerinde erteleme var mıdır?

Tebliğde, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Buna göre;

  • Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
  • 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
  • Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ektedir.

Bilgilerinize sunar sağlıklı ve hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: