ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2020/40

Tarih: 13.06.2020


13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 13/06/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 9; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir. (Dönemler itibariyle reeskont oranları için Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu)

Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 13/06/2020 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı olarak yıllık yüzde 10 oranının alınması gerekmektedir (238 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre, reeskont işlemleri sırasında iç ıskonto yöntemi uygulanmalıdır).

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununa göre alacak veya borçlar esas itibariyle mukayyet değerle değerlenmektedir. Ancak vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki ıskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler.

Vergi Usul Kanunu’nun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi ıskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur.

Ayrıca hatırlanacağı üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Söz konusu Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği ekte bilginize sunulmuştur.

Sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: