BAZI KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2020/70

Tarih: 23.12.2020


BAZI KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapan 3321 Sayılı Karar yayımlandı.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

A) Serbest (döviz) fonları için tevkitaf oranın kaldırılması

Hatırlanacağı üzere, 03 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2604 Sayılı Karar ile serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak belirlenmişti.

Bu Karar ile serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan %15 tevkifat oranı, 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

B) Düşürülen tevkifat oranlarının uygulama süresinin uzatılması

Hatırlanacağı üzere, 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde geçici süreyle düşürülmüştü.

Bu Karar ile söz konusu düşük oranların uygulama süresi 31/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/03/2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

 “2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

C) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan tevkifat oranları düşürüldü

Bu Karar uyarınca, 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariçyatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: