SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2021/29

Tarih: 19.03.2021


Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) yurt dışından kredi alınmasına ilişkin; “Genel Esaslar” başlıklı 19 uncu ve “Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler” başlıklı 22.nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

1) Türkiye’de yerleşik kişilere ait banka hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellerin kontrolü

Bilindiği üzere, bankalar; Türkiye’de yerleşik kişilere ait döviz tevdiat hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etmekte, ayrıca yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan almaktadırlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile yurt dışından kredi alınmasına ilişkin “Genel Esaslar” başlıklı 19 uncu maddesinin 5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, bankalar;

  • Türkiye’de yerleşik kişilere ait döviz tevdiat hesaplarının yanı sıra Türk lirası tevdiat/mevduat hesaplarına da yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol edeceklerdir.
  • Yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının yanı sıra 250.000 TL veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm Türk lirası tutarlarının da kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alacaklardır.
Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
(5) Bankalar, nezdinde bulunan Türkiye’de yerleşik kişilere ait döviz tevdiat hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol eder. Bu kontrol sonucunda transfer edilen bedelin kredi olduğunun tespiti durumunda, kredi borçlusundan kredinin vadesi, faiz oranı ve benzeri bilgileri içeren kredi sözleşmesi istenir ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla bu bedel yurt dışından temin edilen kredi olarak işleme alınır. (5) Bankalar, nezdinde bulunan Türkiye’de yerleşik kişilere ait döviz ve Türk lirası tevdiat/mevduat hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol eder. Bu kontrol sonucunda transfer edilen bedelin kredi olduğunun tespiti durumunda, kredi borçlusundan kredinin vadesi, faiz oranı ve benzeri bilgileri içeren kredi sözleşmesi istenir ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla bu bedel yurt dışından temin edilen kredi olarak işleme alınır.
(6) Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınır. Yazılı beyanın alınması bankaların bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Alınacak yazılı beyanda “kredi” ifadesinin yurt dışında bulunan ortaklardanalınan borçları da kapsadığı açıkça belirtilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan sunmaması halinde transfer işlemi tamamlanmaz ve iade işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur. (6) Bankalar yurt dışından kullanılan kredilerin bu Genelgenin 14 üncü maddesinde belirtilen genel kurallara uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarları ile 250.000 TL veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm Türk lirası tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınır. Yazılı beyanın alınması bankaların bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Alınacak yazılı beyanda “kredi” ifadesinin yurt dışında bulunan ortaklardan alınan borçları da kapsadığı açıkça belirtilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yazılı beyan sunmaması halinde transfer işlemi tamamlanmaz ve iade işlemi gerçekleştirilir. Yurt dışından gelen transfere ilişkin firmanın yanıltıcı yazılı beyanda bulunduğunun tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.

2) Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler

Bilindiği üzere, 32 sayılı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk lirası kredi temin etmeleri ve aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca, yurt dışından nakdi döviz kredisi temin etmeleri, bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir.

Bununla birlikte, Genelge’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hallerde yurt dışından alınan kredinin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılma şartı aranmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile Genelge’nin “Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler” başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasına (d) bendi eklenmiş ve bu düzenleme parelelinde aynı maddeye yeni 2 nci fıkra eklenmiştir.

Buna göre;

  • Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması durumunda yurt dışından alınan kredinin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılma şartı aranmayacaktır.
  • Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılmayan kısmının Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu kredi bedelinin yurda getirilmeyen kısmı için firmanın bu bedelin yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla kullanıldığını belirten yazılı beyanı alınacaktır.

Yeni eklenen (d) bendi:

  1. d) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması.

Yeni eklenen 2 nci fıkra:

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılmayan kısmının Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu kredi bedelinin yurda getirilmeyen kısmı için firmanın bu bedelin yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla kullanıldığını belirten yazılı beyanı alınır.

Söz konusu Sermaye Hareketleri Genelgesi ektedir.

İlgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: