FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI

Sirküler No: 2021/30

Tarih: 26.03.2021


Gelir İdaresi Başkanlığınca finansman gider kısıtlamasına ilişkin 19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Bu tebliğ taslağı ile söz konusu uygulamaya ilişkin aşağıdaki başlıklar altında açıklamalara yer verilmektedir.

– Finansman gider kısıtlamasının uygulanacağı dönem,

– Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları,

– Geçici vergi dönemlerinde finansman gider kısıtlaması,

– Özel hesap dönemi 2021 yılı içinde sona eren mükelleflerin durumu,

– Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ile uğraşan mükelleflerde gider kısıtlaması uygulaması,

– Finansman gideri yanında finansman gelirinin de bulunması durumu,

– Gider indirimi uygulamasında kur farklarının durumu,

– Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle KKEG olarak dikkate alınan finansman giderlerinin durumu,

–  Adi ortaklıklarda finansman gider kısıtlaması

Söz konusu “19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

 Saygılarımızla.

 GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: