KURUMLAR VERGİSİ ORANINI ARTIRAN VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN YAYIMLANDI

Sirküler No: 2021/34

Tarih: 22.04.2021


7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 15 maddeden oluşan Kanun toplam 7 farklı kanunda değişiklik yapmaktadır.

Bu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar ise özetle aşağıdaki gibidir:

1) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması

Bu Kanunun 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü maddeyle, %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Aynı kanunun yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi oranı değişikliği 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 17/05/2021  tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021/I.Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20, daha sonraki geçici vergilerde ise %25 oranında uygulanacaktır.

Geçici vergilendirme dönemi Uygulanacak Vergi Oranı
1 Ocak – 31 Mart 20%
1 Ocak – 30 Haziran 25%
1 Ocak – 30 Eylül 25%
1 Ocak – 31 Aralık 25%

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alındığından, tüm yıl %25 oranında vergilendirilmiş olacaktır.

2) İçecek ve Tütün mamullerinde ÖTV’nin komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda doğması

ÖTV Kanununun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinye suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde ÖTV doğmaktadır.

Bu Kanunun 8 inci  maddesi ile ÖTV Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamullerinin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecektir.

Yürürlük tarihi: 22/4/2021.

3) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Sayılan Menkul Malların Ve Gayrimenkullerin Satış İşlemlerinde Değişiklikler Yapılması

Bu Kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleriyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, Kanunun;

  • 1 nci maddesiyle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmaktadır.
  • 2 nci maddesiyle, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması düzenlenmiştir.
  • 3 üncü maddesiyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanmaktadır.
  • 4 üncü maddesiyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.
  • 5 inci maddesiyle, menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır.

Yürürlük tarihi: 22/4/2021.

4) Bazı Sektör Çalışanlarına Destek Verilmesi

Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, bazı sektör çalışanlarına Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması düzenlenmektedir.

Buna göre, aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılmıştır.

Yiyecek ve içecek sektörü, internet cafelerin faaliyetleri, spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling alanları, boks arenaları, vb. tesisler), yüzme kulüplerinin faaliyetleri, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, bilardo salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç), bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari salonları, vb.), güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç), hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

Buna ilaveten aynı Kanunun 7 nci maddesiyle, yukarıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

Buna göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yukarıda sayılan özel sektör işyerlerinde 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

Yürürlük tarihi: 22/4/2021.

5) Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazancın Hesabında Dikkate Alınan 3 Aylık Dönemin 12 Aya Çıkarılması

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

Bu Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılmıştır. Ayrıca belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

Yürürlük tarihi: 22/4/2021.

6) Prim Teşviki, Destek Ve İndirimlerinden Geriye Yönelik Yararlanabilme İmkanının Kaldırılması

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 17 nci  maddesi uyarınca, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilinmekte veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilmektedir.

Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır.

Buna göre, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

Yürürlük tarihi: 1/5/2021.

Söz konusu 7316 Sayılı Kanun ektedir.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla,

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: