YATIRIM TEŞVİK MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2021/49

Tarih: 30.06.2021


29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın;

 • Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde,
 • “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5 nci maddesinde,
 • “Müracaat” başlıklı 6 ncı maddesinde,
 • Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 nci maddesinde,
 • Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinde,
 • Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinde,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesinde,
 • Sigorta primi desteği” başlıklı 13 üncü maddesinde,
 • “Öncelikli yatırım konuları” 17 nci maddesinde,
 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” 18 nci maddesinde,
 • Geçici 13 üncü ve geçici 14 üncü maddesinde,
 • EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARÎYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda

değişiklikler yapılmıştır.

1) Çevre yatırımı tanımının değiştirilmesi

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, çevre yatırım tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
e) Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımları, “e) Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları,”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

2) Sabit yatırım tutarlarında ve yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranında değişiklik

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, aynı Kararın “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5 inci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan “bir milyon” ibaresi “üç milyon”, “beş yüz bin” ibaresi “bir milyon beş yüz bin” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “beş yüz bin” ibaresi “yedi yüz elli bin”, “üç yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde ellisini” ibaresi “yüzde yirmi beşini” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, bölgelere göre asgari sabit yatırım tutarları ve finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar artırılmış; ayrıca teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini aşamayacağı düzenlenmiştir.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
MADDE 5 – (1) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir. MADDE 5 – (1) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde üçmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise birmilyon Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için l inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir. (2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari yediyüzellibin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz. (3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz.

Yürürlük tarihi: 1/1/2022

3) Yatırım teşvik müracaatında değişiklik

Bu Kanunun 3 üncü maddesiyle aynı Kararın “Müracaat” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, yatırım teşvik müracaatları yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere yapılamayacak, sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılabilecektir.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

“(1) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

4) Stratejik yatırımlarda değişiklik

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, aynı Kararın Stratejik yatırımlar başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “ürünlerin” ibaresi “ürün ve hizmetlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre;

 • Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması ve Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması şartları aranmayacaktır.
 • Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilecektir.
Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz. “(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında (c) bendi hükmü, Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda (b) ve (ç) bendi hükümleri aranmaz.”
(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir. (6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

5) Gümrük vergisi muafiyetinde değişiklik

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, aynı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı  9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bununla birlikte, yine bu Kararın 15 inci maddesi ile aynı Karara “GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı EK-8 eklenmiştir.

Buna göre, aşağıdaki EK-8 ‘de yer alan makine ve teçhizat için ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacaktır.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
(2) Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir. “(2) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”
(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez. “(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.”

EK-8 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

  G.T.İ.PNo 2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı
1 8405.10.00.00.14 Oksijen jeneratörleri
2 8413.40.00.00.00 Beton pompaları
3 8414.40.90.00.12 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
4 8414.80.19.90.00 Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
5 8414.80.22.90.11 Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
6 8414.80.28.90.00 Pistonlu kompresörler; manometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
7 8414.80.59.90.00 Pistonlu kompresörler; manometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8 8414.80.73.90.00 Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
9 8414.80.75.90.00 Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
10 8415.82.00.90.00 Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
11 8415.83.00.90.00 Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava
1 taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
12 8417.10.00.00.12 Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl 1 işlem fırınları
13 8417.20.10.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
14 8417.20.90.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARÎÇ
15 8419.32.00.00.00 Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonlar için kurutma cihazları
16 8419.39.00.00.00 Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
17 8422.30.00.00.00 Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsül leme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
18 8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
19 8426.19.00.00.12 Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)
20 8426.20.00.00.00 Kule vinçler
21 8427.10.10.00.00 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
22 8427.10.90.00.00 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
23 8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
24 8427.20.19.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
25 8427.20.90.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
26 8428.33.00.90.00 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ
27 8428.39.20.90.00 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
28 8429.20.00.00.11 Kendinden hareketli greyderler
29 8429.51.99.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer direyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
30 8429.52.10.00.00 kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler
31 8429.52.90.00.11 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli
32 mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
33 8429.59.00.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
34 8434.20.00.00.11 Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
35 8434.20.00.00.12 Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar
36 8434.20.00.00.19 Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
37 8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
38 8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
39 8451.40.00.00.11 Tekstil sanayi için yıkama makinaları
39 8456.11.90.10.00 Lazer ile metallerin veya metal karbürlerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
40 8456.40.00.00.00 Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
41 8457.10.10.00.00 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar
42 8457.10.90.00.00 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar HARİÇ
43 8457.30.90.00.00 Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
44 8458.11.20.00.00 Metal işlemeye mahsus nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri
45 8459.10.00.00.00 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
46 8459.61.10.00.00 Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları
47 8459.61.90.00.00 Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
48 8459.69.90.00.00 Metaller için diğer freze tezgahları
49 8460.12.00.00.00 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
50 8460.19.00.00.00 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
51 8460.31.00.00.00 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
52 8460.39.00.00.00 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
53 8461.50.11.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
54 8461.50.19.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
55 8461.50.90.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları
56 8462.21.10.00.00 Yassı metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
57 8462.21.80.00.00 Diğer metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
58 8462.31.00.00.11 Metalleri nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları
59 8462.41.10.00.11 Yassı metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
60 8462.41.90.00.11 Yassı olmayan metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
61 8462.91.20.90.00 Metaller için nümerik kontrollü diğer hidrolik presler
62 8462.99.20.90.00 Metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus nümerik kontrollü diğer tezgahlar
63 8463.10.90.00.00 Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ
64 8463.20.00.00.11 Ezerek vida dişi açma makinaları
65 8465.10.90.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar
66 8465.20.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri
67 8465.91.10.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları
68 8465.91.20.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları
69 8465.92.00.00.11 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları
70 8465.92.00.00.12 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları
71 8465.93.00.00.13 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları
72 8465.94.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları
73 8465.95.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları
74 8465.96.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
75 8468.20.00.00.19 Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar
76 8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler
77 8474.10.00.90.00 Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar
78 8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları
79 8474.20.00.90.00 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
80 8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcıları
81 8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
82 8474.39.00.00.00 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
83 8474.90.90.90.19 84.74 Pozisyonundaki diğer makineler için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ
84 8477.10.00.00.00 Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları
85 8479.30.10.00.00 Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler
86 8515.21.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
87 8515.29.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
88 8515.31.00.00.00 Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
89 8603.10.00.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları
90 8702.10.11.11.00 Otobüs; YENÎ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
91 8702.10.19.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
92 8702.10.91.11.00 Otobüs; YENÎ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
93 8702.10.99.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
94 8702.20.10.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3
95 8702.20.90.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3
96 8702.30.10.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
97 8702.30.90.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
98 8702.40.00.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi
99 8702.90.11.11.00 Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi
> 2800 cm3
100 8702.90.19.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
101 8702.90.31.11.00 Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
102 8702.90.39.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
103 8702.90.90.00.00 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar
104 8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
105 8704.21.31.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
106 8704.21.39.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
107 8704.21.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
108 8704.21.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
109 8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
110 8704.22.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
111 8704.22.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
112 8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış
(EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
113 8704.23.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı > 20 ton
114 8704.23.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
115 8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
116 8704.31.31.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
117 8704.31.39.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
118 8704.31.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
119 8704.31.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
120 8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton
121 8704.32.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton
122 8704.32.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton
123 8704.90.00.00.00 Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
124 8705.10.00.00.11 Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <=75 ton
125 8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
126 8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları
127 8705.90.80.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar |
128 8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
129 8903.92.10.00.00 Denizde seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)
130 8903.92.91.00.00 Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk <= 7.5 m
131 8903.92.99.00.00 Diğer sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç); uzunluk > 7.5 m
132 9401.30.00.00.11 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus ahşaptan döner koltuk ve sandalyeler
133 9401.30.00.00.12 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus adi metallerden döner koltuk ve sandalyeler
134 9401.30.00.00.19 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus diğer maddelerden döner koltuk ve sandalyeler
135 9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar; kamp veya bahçede kullanılanlar HARİÇ
136 9401.52.00.00.00 Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
137 9401.53.00.00.00 Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar
138 9401.59.00.00.00 Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)
139 9401.61.00.00.11 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
140 9401.61.00.00.19 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
141 9401.69.00.00.11 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
142 9401.69.00.00.19 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
143 9401.71.00.00.11 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
144 9401.71.00.00.19 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
145 9401.79.00.00.11 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
146 9401.79.00.00.19 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
147 9401.80.00.00.11 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
148 9401.80.00.00.19 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARÎÇ
149 9403.10.51.00.00 Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
150 9403.10.58.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
151 9403.10.91.00.00 Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm
152 9403.10.93.00.00 Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fış dolapları; yüksekliği > 80 cm
153 9403.10.98.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
154 9403.20.20.00.11 Metalden çocuk karyolaları ve beşikler
155 9403.20.20.00.19 Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
156 9403.20.80.10.00 Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
157 9403.20.80.90.00 Metalden diğer mobilyalar
158 9403.30.11.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
159 9403.30.19.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
160 9403.30.91.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fış dolapları; yüksekliği > 80 cm
161 9403.30.99.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
162 9403.40.10.00.00 Ahşaptan hazır mutfak üniteleri
163 9403.40.90.00.00 Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARÎÇ
164 9403.50.00.00.11 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
165 9403.50.00.00.19 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARÎÇ
166 9403.60.10.00.00 Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
167 9403.60.30.00.00 Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
168 9403.60.90.10.00 Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
169 9403.60.90.90.00 Ahşaptan diğer mobilyalar
170 9403.70.00.00.11 Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
171 9403.70.00.00.19 Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
172 9403.82.00.00.00 Bambudan diğer mobilyalar
173 9403.83.00.00.00 Hintkamışından diğer mobilyalar
174 9403.89.00.00.00 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

6) Faiz veya kâr payı desteğinde değişiklik

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, aynı Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin; birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 3 üncü bölgede bir milyon, 4 üncü bölgede bir milyon iki yüz bin, 5 inci bölgede bir milyon dört yüz bin ve 6 ncı bölgede bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasını geçememektedir.

Yapılan değişiklikle, bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, Ek-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanacaktır.

Buna ilaveten, 5 inci bölgede gerçekleştirilecek bu yatırımlar (üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar) kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir.

Yapılan diğer bir değişiklik uyarınca, faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 75 Milyon Türk Lirasını geçemeyecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilecektir.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, “(f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,”

Yeni eklenen bent:

“(g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı,”

Üçüncü fıkraya eklenen cümle:

“(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla bir milyon, bir milyon iki yüz bin, bir mil yon dört yüz bin ve bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, Ek-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.”

Değiştirilen dördüncü fıkra:

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını ve 17 inci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez. “(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla yetmişbeşmilyon Türk Lirasını geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

7) Sigorta primi işveren hissesi desteğinde değişiklik

Bu Kararın 7 nci maddesiyle, aynı Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Buna göre, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinde bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılar için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave süre verilecektir.

Yeni eklenen fıkra:

“(11) Destek uygulamasının bitimini müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince işyerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanır. Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan destek tutarı, dördüncü fıkrada belirtilen orana karşılık gelen azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hüküm, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına uygulanır.”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

8) Sigorta primi desteğinde değişiklik

Bu Kararın 8 nci maddesiyle, aynı Kararın “Sigorta primi desteği” başlıklı 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(4) 12 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan hüküm, sigorta primi desteği için de aynı dönemler için uygulanır.”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

9) Öncelikli yatırım konularında değişiklik

Bu Kararın 9 uncu maddesiyle, aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Kararın 17 nci maddesinde belirtilen yatırım konuları, hangi bölge yapıldığı fark etmeksizin 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olmaktadır.

Yapılan değişikliğe göre, Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Yeni eklenen bent:

“(cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

10) Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlarda değişiklik

Bu Kararın 10 uncu maddesiyle, aynı Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, İstanbul ilinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari 5 Milyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari 10 Milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanacaktır.

Değiştirilen fıkra:

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır. “(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, İstanbul İlinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

11) Hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin belirli illere taşınmasına ilişkin teşvik süresinin uzatılması

Bu Kararın 11 inci maddesiyle, aynı Kararın hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin belirli illere taşınmasına ilişkin geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır. 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.


Yürürlük tarihi: 29/6/2021

12) Yatırım teşvik belgelerine ek süre verilmesi

Bu Kararın 12 nci maddesiyle, aynı Kararın Yatırım teşvik belgelerine ek süre verilmesine ilişkin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıla kadar” ibaresi “iki yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde 1 yıl daha ilave süre verilebilecektir.

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde iki yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.

Yürürlük tarihi: 9/5/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere. 

13) Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarîyle asgarî yatırım tutarları veya kapasiteleri tablosunda değişiklik

Bu Kararın 13 üncü maddesiyle, aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARÎYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
1 0121, 0122.2 (Değişik:RG- Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
13/10/2012-28440) (Değişik:RG-21/8/2020- 31220)
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
4 17 (Değişik: RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ite diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
5 18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) Giyim eşyası imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin 7L
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) 4 Milyon TL 2 Milyon TL
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL I 10 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL j 1 Milyon 500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
14 2423 (Değişik: RG- İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
8/4/2015-29320)
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1, Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
2695.3 ve 2695.4 hariç)
19 26 (2610.2.03.01.2693.2, Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
2694.1,2695.3, 2695.4 hariç)
20 26 (2693.2, 2694.1,2695.1, Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
2695.3, 2695.4,
2610.2.03.01 hariç)
21 2610.1,2610.2 (2610.2.03.01 hariç), Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
2610.3, 2610.4
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
25 2695.1,2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
28 28 Metal eşya 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
31 2929 Sınai kalıp 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
32 30 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
34 32 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
37 3530.0.15 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
39 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
40 (Mülga: RG-22/6/2018-30456)
41 5510.1.01, Oteller 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 1 Milyon 500 Bin TL
5510.2.01,5510.3.02,
5510.5.02, 5510.5.04
42 1.03.5510 Öğrenci yurtları 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 1 Milyon 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare 1.000 metrekare 1.000 metrekare 500 metrekare 500 metrekare 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
46 8511.0.01-05, Hastane yatırımı, huzurevi Hastane:4 milyon TL Hastane:3 milyon TL Hastane:2 milyon TL Hastaneli milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi Hastaneli milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi 1 Milyon 500 Bin TL
8511.0.99, Huzurevi:100 kişi Huzurevi:100 kişi Huzurevi:100 kişi
8531.0.01-03
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL
50 (Değişik: RG-28/2/2019- Seracılık 20 dekar 20 dekar 10 dekar 10 dekar 10 dekar 5 dekar
30700)

Yürürlük tarihi: 29/6/2021

14) Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında değişiklik

Bu Kararın 14 üncü maddesiyle, Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün beş numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve I/B bölümünün sekiz numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre,

 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları,
 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir)

teşvik belgesi alabilecektir.

I/A bölümünün beş numaralı sırasında yapılan değişiklik

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç). “5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).”

Yürürlükten kaldırılan I/B bölümünün sekiz numaralı sırası

Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir)

Yürürlük tarihi: I/B bölümünün sekiz numaralı sırasında yapılan değişiklik 1/1/2022 tarihinde; I/A bölümünün beş numaralı sırasında yapılan değişiklik 29.6.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 Söz konusu  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191) ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: