VARLIK BARIŞINDA SÜRELER UZATILDI

Sirküler No: 2021/50

Tarih: 30.06.2021


30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanununun Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe konulmuş ve bu Varlık Barışı uygulamasında,  önceki uygulamalardan farklı olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme zorunluluğu getirilmemişti .

Bu defa, 4196 Sayılı Karar ile 30/6/2021 tarihinde başvuru süresi biten söz konusu Varlık Barışı uygulamasında süreler 6 ay uzatıldı.

Buna göre;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca, bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
  • Diğer taraftan, yukarıdaki kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 11/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 31/12/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Söz konusu 4196 Sayılı Karar ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

GÜVEN YMM & BD A.Ş.

Karara ulaşmak için: