SGK TEBLİGATLARI ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Sirküler No: 2021/69

Tarih: 30.09.2021


24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.

Buna göre, SGK, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları elektronik ortamda tebliğ edecektir.

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar

5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde (31.12.2021 tarihine kadar) elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

İşverenler dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir; ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, SGK’ce belirlenen sistem üzerinden, 1.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde, 31.12.2021 tarihine kadar, başvuru yapmaları zorunludur.

1.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK’ce belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmaları gerecektir.

SGK, bu yönetmelikte hangi sistemin kullanılacağını henüz açıklamamıştır.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin de başvurularını SGK sistemi üzerinden yapmakları gerekecektir.

Elektronik tebligatın tebliğ edilmiş sayılması

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve SGK tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecektir.

Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır.

Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkılması

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

Elektronik ortamda tebligat yapılacak kişilerin sorumluluğu

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,

yükümlü sayılmıştır.

Bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır.

 Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Söz konusu “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla.

Karara ulaşmak için: